Volapüks brev til Selvaag byggas advokater

28.4.00

______________
 
 

 

 

Advokatfirmaet Selmer DA
v/advokat Jeppe Normann
Postboks 1324 Vika
0112 Oslo

 

Oslo, 28. april 2000

KRUSESGT. 7 OG 9

Jeg representerer beboerne og stiftelsen Volapük i Krusesgt.

Som kjent for Deres klient har eiendommene vært i bruk av mine klienter siden 1989, og det har igjennom årene vært en del kontakt mellom partene. Hvilke rettigheter denne bruken betyr i forhold til avtale- og husleierettslige regler er derfor uavklart.

Det som imidlertid er et faktum er at mine klienter ikke kan akseptere frivillig en fraflytting innen de frister som fremgår av Deres tre brev i saken.

Årsaken til dette er flere. Ikke minst at stiftelsen Volapük er en aktiv kulturformidler, og som antas kjent for Deres klient, arrangeres det årlig flere festivaler i Krusesgt. Den neste over flere dager i slutten av mai i år. Avtaler og kontrakter med kunstnere er for lengst inngått, og en avlysing vil nødvendigvis påføre mine klienter store følgeskader av både økonomisk og annen art.

Videre er det på det rene at fristene uansett vil være korte for mine klienter til å skaffe seg akseptable erstatningsboliger.

I tillegg vil også mine klienter gi uttrykk for den forvirring og uklarhet De og Deres klient har bidratt til med hensyn til hvilke frister og krav som er fremsatt i saken. Det minnes om at i den første pressemelding ("forsvarsskrift") fra Deres klient i mars 2000, var fristen for utflytting satt til den 28.06.00. Dette er også senere blitt gjentatt i presseintervju av representanter fra Deres klient. I Deres første brev av 03.04.00 var svarfristen satt til 21.03.00 og frist for utflytting til 24.05.00. I brev av 05.05.000 er frist for utflytting endret til 28.04.00, og i "nytt" brev datert 03.04.00 er svarfrist satt til 28.04.00. Vedlagt dette brevet lå heller ikke den varslede erklæring.

På bakgrunn av dette antar jeg at det i første omgang er nødvendig å anmode om en presisering og avklaring av hvordan mine klienter skal forstå Dem.

Deres svar imøtesees.

 

Med vennlig hilsen

Geir S. Dahlskås
advokat for Volapük