AKTUELL
KULTURNYHET

 

 

 

Volapüks pressemelding fra 5.4.00
Oppdatert versjon

_______________________________
 
 

 

Volapük litteratur- og kulturforum
PB. 3049 Elisenberg, 0207 Oslo
Besøksadr.: Kruses gt. 7
TLF: 22 43 67 30
E-post: volapuk.litt@os.telia.no
Mer info: http://www.pluto.no/doogie/volapuk/


Pressemelding Oslo 5.04.00

 

Volapük i fare. Landets hovedscene for litteratur i fare. Kulturministeren må gripe inn. Generell informasjon.

Selvaaggruppen har bestemt seg for å pusse opp de to fredningsverdige trevillaene Krusesgate 7 og 9 på Frogner i Oslo, etter å ha latt de forfalle siden oppkjøpene for 30 og 40 år siden. Villaene ble bevaringsokkuprt i1989 fordi eieren har ønsket å rive dem, de siste ti årene har husene vært kultursenter.

Det som i utgangspunktet var en bevaringsokkupasjon, har så blitt en scene for
ny norsk kunst og kultur med hovedvekt på litteratur, Volapük litteratur- og kulturforum.

Om Volapük

Volapüks program inneholder alle kunstuttrykk og gir dermed en publikum en unik mulighet til å møte kunsten på dens egne premisser, og ikke f.eks. høre poesi i et bråkete kafelokale. Stein Mehren, kanskje Norges ledende poet, er en av mange som flere ganger har uttalt at Volapük er det beste stedet å lese opp i Norge. Så er også arrangementene uhyre populære blant publikum og kunstnerne.

Volapük er organisert som en offentlig godkjent stiftelse. Her fungerer etablert, ung og ny kunst, undergrunns- og avantgardeverdenen i ett og samme forum. Volapüks hovedintensjon har vært å styrke norsk kulturliv på alle de måter som ligger i vår makt. Alle som opptrer her gjør dette gratis, nettopp for å støtte kulturens og kunstens egen scene. Alle inntekter har gått til drift og oppussing av husene. Vi har brukt millioner til dette.

Volapük har gjennom disse årene utviklet seg til å bli landets største og viktigste scene for poesi- og litteratur. Det er arrangert hundrevis av kulturarrangementer, konserter, sytten større festivaler, blant disse tidenes største norske poesifestival i 1996. Oslos eneste forfatterskole, ledet av suksessrike Peter Serck, har vært drevet her i en årrekke. Stiftelsen har videre vært en arena for de fleste genre, så som film, teater, musikk, billedkunst og performance.

Offentlig godkjenning av Volapük

Volapük har aldri stått alene, men fått støtte fra institusjoner som Norsk Kulturråd,
Nordisk Råd, Norsk Musikkråd og de fleste norske forlag. Vi har gitt ut to antologier sammen med Aschehoug forlag, samarbeidet med alle de store norske kunst- og kulturorganisasjonene og hatt Kaia-plasser med kommunen som arbeidsgiver.Her har også vært folk utplassert på tiltaksplass fra sosialkontoret i Bydel 1 og fra Arbeidsmarkedsetaten.

Også utenlandske organisasjoner som Den Svenske Forfatterforening har støttet oss. Vi driver utstrakt internasjonalt kulturutveksling, og samarbeider med forlag i Sverige og Danmark for å presentere deres forfattere. Vi jobber utstrakt med formidling av kultur på internett og har en av Norges best besøkte kultur- hjemmesider på internett. Bl.a. har vi et nettsamarbeide med Spray Norge.

Politiets har gitt oss skjenkebevilling og rett til å avholde utendørsfestivaler. Forrige gang vi søkte, ringte Sentrum Politikammer opp og sa klart fra at de aldri har hatt problemer med oss. Dette til tross for titusenvis av besøkende gjennom årene.

Staten bør ekspropriere

Volapük kan i dag trygt karakteriseres som en institusjon av nasjonal verdi, og da ikke minst på grunn av sin betydning for utvikling av norsk poesi og litteratur.
En ødeleggelse av kulturstiftelsen, noe som vil bli et praktisk resultat av Selvaags oppussingstrategi, vil derfor representere en katastrofe for det frie kunst- og kulturlivet i Oslo og i Norge. Ja, den tidligere formannen i Norsk Forfatterforening, Inger Elisabeth Hansen, uttalte til pressen for to år siden, da Volapük var truet forrige gang: " Volapuk er essensiell for utviklingen av ny norsk litteratur og det
vil bety en tragedie hvis Volapük forsvinner. "

Selvaag har aldri lært seg å se betydningen av Volapük, og tilbyr ikke stiftelsen et nytt hus eller scene i forbindelse med oppussingen. Dette selv om vi mange ganger i denne perioden har kontaktet ham og til og med hatt et møte hvor han faktisk lovet oss erstatningshus.

Av de fleste utlendingene som besøker Volapük på Frogner, får vi stadig vekk høre at husene og kulturstiftelsen i sin symbiose er noe helt særegent i Europa. Så å si de fleste forfatterne i Norge har opptrådt på scenen i nummer 9 eller ute i teltene i hagen. Det finnes ingen scene som Volapük i Norge. Vi ber derfor kulturministeren gripe inn, og sørge for at f.eks. staten eksproprierer eiendommen, for dermed å leie den videre til kulturstiftelsen.

Selvaag skikket som eier?

Det er selvfølgelig gledelig at Selvaag nå ønsker å pusse dem opp, men vi mener firmaet ikke er troverdig som eier av bevaringsverdige hus. De to sveitservillaene ble kjøpt fordi Selvaag ønsket å rive dem for igjen å bygge terrasseleiligheter på stedet. Siden har Selvaag bevisst valgt å la husene forfalle, for siden å få rivings- tillatelse. Da okkupasjonen, Prosjekt Krusegate overtok i 1989, var de to vakre villaene nær kollaps. Særlig var nummer 9 i dårlig forfatning. Taklukene var satt opp, og det hadde regnet inn i mange år. På grunn av selskapets åpenbare intensjon om å ødelegge husene, har politiet nektet å kaste oss ut. En kan dermed si at myndighetene indirekte på mange måter har akseptert okkupasjonen, fordi vi bl.a. sørget for å opprettholde deres vedtak.

I løpet av de siste 11 årene har beboerne, kunstnere og frivillige i husene utført store oppussingsarbeider. Infrastrukturen, så som strøm, kloakk, vann og sentralvarme, er skiftet ut og satt i stand. Reparasjoner er gjort på tak, interiør og delvis av fasader. Alt finansiert ved utleie og kulturarrangementer.

 

Hvorfor Kruses gt. 7 og 9? Volapük har lagt ned vanvittig mye energi i hus og aktiviteter, nettopp for at vi en dag skulle ha sjanse til å etablere et fast kultursenter akkurat her. Alle som har opptrådt eller vært publikum her kan vitne om den unike atomsfæren i de gamle trevillaene og den svære hagen med utendørs scener i sommerhalvåret. Hele stedet innbyr til en unik kulturopplevelse og vårt senter er besøkt av tusenvis hvert år. Beboerne i Bydel1, som har minst grøntarealer i Oslo, bruker hagen flittig, barn leker her osv.

Kruses gt 7 og 9 trenger mer restaurering og oppussing, men vi mener det må
skje i vår eller statens regi. All oppussing har så langt skjedd etter råd fra fagfolk og By og Riksantikvar. Husene er holdt oppvarmet og tette i 11 år. Eksempelvis ble vi i fjor nominert av Oslo og Akershus Fortidsminneforening til Maihaugprisen for vårt arbeide for å bevare eiendommen.

Diskusjon av løsningsmodeller

Men en mulighet er altså en statelig ekspropriasjon; noe som ikke behøver å være så dyrt siden Selvaag ikke betalte særlig mye for eiendommene da han kjøpte dem. Ole Gunnar Selvaag opplyste i et møte med undertegnede at en ekspropriering ville godtas. Hans argumentasjon gikk på at når storsamfunnet griper inn og verner eller freder, tar de ikke sitt ansvar, og dette var han lei av. Han var videre opptatt av å få igjen investeringen firmaet hadde gjort på eiendommen.

Bydel 1 har enstemmig vedtatt at Bydelen trenger et bydelskulturhus, og gjerne i Kruses gt. 7 og 9. Vårt kultursenter kan med letthet kombineres med et kommunalt engasjement. Dermed kan en løsning hvor stat og kommune går sammen være interessant. Volapük kan dokumentere at vi kan fungere som selvfinansierende enhet, og at våre planer vil bære seg økonomisk.

Urimelige utflyttingskrav

Selvaagbygg har også presentert en alt for kort frist til å flytte ut av husene.
Ifølge en pressemelding fra firmaet, sendt fredag 31.mars, opplyser det at husene skal pusses opp fra 1.juli d.å., og at vi må være ute senest 28.juni. Det er videre stilt et ultimatum, hvor det heter seg at vi må signere et dokument innen 28.april som bekrefter at vi kommer til å flytte ut innen den angitte datoen. Ellers blir politiet sendt mot oss. Det ble også informert i samme presseskriv at Volapük var varslet i eget brev.

Dette var ikke riktig, og Selvaaggruppen beklaget dette offentlig bl.a på NRK- Østlandsendingen. Senere fikk vi et brev fra advokatfirmaet Selmer, datert 03.04.00 og undertegnet av Jeppe Normann, som gir helt andre og kortere frister enn de de har gitt uttrykk for til pressen.

Vi har bodd, jobbet og pusset opp disse husene i elleve år, for å gjøre det til et permanent heldags kultursenter, og kan ikke flytte ut så å si på dagen. Vi mener vi har hatt en stilltiende leiekontakt med Selvaag siden høsten 1989, og vi får nå juridisk medhold av advokat Geir S. Dalskås. I alt har vi tolv faste beboere,
samt to barn, som bor her sammen med sine foreldre.

 

Vi mener det er mange gode grunner til at kulturministeren griper inn. Volapük og kulturen trenger det offentliges beskyttelse beskyttelse. Alt I denne pressemeldingen kan dokumenteres.

Vennlig hilsen

 

 

Hans Broch Nielsen
daglig leder Volapük

 

En opplysende brev vil også bli sendt statsministeren, byråd for kultur og utdanning i Oslo, de respektive partiers medlemmer kultur og utdanningskomiteen i Oslo Kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 8.04.2000