AKTUELL
KULTURNYHET

 

 

 

Volapüks kultursenter i Kruses gt. 7 og 9 på Frogner i fare

 

Her kan du finne noen reaksjoner, støtteærlæinger og brev vi har fått.

_______________________________

 

Scroll nedover for å se innholdet.
 
 

Hvorfor la dere uroe av et nytt utspill fra Selvaag ? De ønsker bare å
fiske i rørt vann. Okkuper på samme måte som tidligere. De har jo mistet
enhver troverdighet. Husene er okkupert - de fortsetter å være okkupert -
la dere aldri kaste ut - Selvaag vil aldri få noen myndighet til å vedta
noen utkastelse - dere har de beste kortene i dette spillet - gå ikke inn i
forhandlinger - gå ikke inn i noen dikusjoner - saken er klar - dere bruker
og bor i husene - hvis kommunen kjøper husene og gir dem til Volapuk - bare
da kan dere diskutere dette - husk de er smarte i Selvaag - de prøver bare
et nytt grep - et skittent triks for å få tilbake husene - rive dem og
bygge blokker - Kim

 

Til Selvaag,

Trusselen om å kaste ut Volapük fra Kruses gate tyder på flere ting ;
- Kunst og kulturforakt
- Pengebegjær
- Ufølsomhet

Hvorfor heller ikke snu situasjonen til noe positivt for både Selvaag og Volapük ved at Selvaag blir offentlig sponsor for Volapük.
Handlemåten som er valgt er uklok og tyder på uvitenhet om den unike posisjonen Volapük har i kultur-Norge. Mennesket lever ikke
av brød og penger alene. Uten kunst og kultur er livet meningsløst. Selvaag vil ikke oppnå annet enn å få massiv motvilje og dårlig
PR hvis denne saken fortsetter.

Jeg vil med dette protestere på det sterkeste mot trusselen om utkastelse og ber om at saken og konsekvensene gjennomtenkes nøye.
Er det virkelig verdt det ? Om Selvaag vinner vil ikke resultatet være annet enn enda litt mer penger. Trenger dere virkelig det ? Er
det ikke bedre å positivt bidra til å opprettholde et miljø som betyr mye for mange mennesker og som faktisk skaper noe av reell verdi
!

Jeg ber om at denne mailen blir lest opp på neste styremøte.

Hilsen
Elin Husebø

 

Til den det måtte angå, i Selvaagsystemet.

Har i dag fått vite at dere planlegger å kaste ut de nåværende brukere av
Kruses gt. 7 og 9. Dette er en sak som har en lang historie, hvor i
hovedsak to ting har skjedd;
1) Eier av hus har ikke lagt to pinner i kors for bevaring av de to mer
eller mindre verneverdige husene.
2) En gruppe mennesker har i samme periode etter beste evne bevart og brukt
husene.

Ang. pkt. 1:
Ut fra det som har fremkommet om husene i mediene og via personlig kontakt
med brukerne, har eier kun ønsket å bruke eiendommene til utbygging, og
dermed riving av husene, for derved å øke sin profitt. Dette er naturligvis
vanlig for ethvert kommersielt foretak. Av og til må likevel slike foretak
ta andre hensyn.
I dette tilfellet dreier det seg om etter manges mening verneverdige bygg.
Og de faktiske brukerne av byggene har i stort monn levert viktig
kulturproduksjon, i tillegg til etter økonomisk og mulig innsatsevne bevart
husene.
Man har gjerne et bilde av Selvaag som en som i sterk grad bidro til sosial
boligbygging og alternativ tenkning innen samme området, i sin tid. Nå får
dette bildet en alvorlig knekk om man ikke velger en alternativ
fremgangsmåte i denne saken!

ang. pkt. 2:
Dagens brukere av husene, og de som har benyttet seg av det kulturelle
tilbudet disse har representert, har ikke på noen måte hatt inntrykk av at
Selvaag på noe tidspunkt har vurdert bevaring som annet enn "tapsprosjekt"
og dermed uaktuelt. Dette understrekes hvis man sjekker tidligere
uttalelser i media og brevs form til berørte instanser.
Ut fra dette, sammen med det faktum at det er beboerne og brukerne som i de
siste 20 år faktisk har bevart husene i en nogenlunde forsvarlig stand, kan
vi som ser saken utenfra ikke gjøre annet enn å støtte beboerne og brukerne
i deres krav om å få bli.
Det er selvsagt fint om Selvaag ønsker å pusse opp og sette bygningene i
stand, men vi mener Selvaag har diskvalifisert seg som eiere i løpet av diss
årene, og definitivt ikke fortjener noen profitt på et prosjekt dere selv
har sett bort ifra i disse 20 årene.
Dessuten står ikke deres utsagn til troendes, når dere farer med direkte
villedende informasjon i det informasjonsskrivet dere nå har sendt ut.
Beboerne har IKKE mottatt det tilbud dere hevder å ha gitt dem.

Med dette ønsker underskriver å støtte beboernes krav!

Jan Lange

 

Kjære Ellen Horn,

Jeg ber om at du griper inn i konflikten mellom Selvaag og Volapük. Det er uverdig at Volapük nå trues av utkastelse fra Krusesgate
7 og 9. Idealister har drevet denne kulturinstitusjonen i elleve år til glede for mange og bør få fortsette med det.
Her har den nye regjeringen en glimrende mulighet til å markere at kunst og kultur er viktig for samfunnet !

Selv deltar jeg nå på et skrivekurs med Peter Serck i regi av Volapük. For syv år siden leste jeg for første gang egne tekster
offentlig på et av Volapüks arrangementer. Slik har Volapük fungert som en inspirasjon i min egen litterære utvikling.
Volapük er en alternativ kulturscene som har en viktig rolle i utviklingen av underskogen av litterære talenter. Når vi vet at mindre
enn en promille av alle manus som årlig sendes inn til forlagene utgis, er det uten tvil et stort behov for møtesteder hvor tekster kan
prøves ut for et publikum.

Vedlagt er kopi av mail som fredag 7.9 ble sendt til Selvaag. Kopi av denne mail vil også bli sendt til kulturbyråd Bård Folke
Fredriksen.

Hilsen
Elin Husebø

 

 

Kjære Ellen Horn!

Volapük, som i løpet av 10 år har bygget seg opp til å bli et av landets
ledende fora for såvel etablert som uetablert literatur, og for ny kunst
og kultur innen de fleste uttryksgenere, står i fare for å forsvinne.
Dette er et tiltak som til gangs har bevist såvel sin
eksistensberettigelse som sin evne til å overleve under tildels trange
kår.

Selvaagbygg som eier de to verneverdige sveitserstil-villaene i Kruses
gt. 7 og 9 der Volapüks kultursenter holder til, har tidligere erklært
at de ønsker å rive de to bygningene for å bygge moderne leiligheter på
eiendommen. Etter først å ha latt husene forfalle har de stilltiende
godtatt Volapüks tilstedeværelse i huset i 10 år. Alt vedlikehold i
denne perioden har blitt bekostet av Volapük, finansiert gjennom deres
virksomhet, gaver og dugnadsinnsats fra et stort antall mennesker.
Totalt beløper verdien av denne innsatsen seg til flerfoldige millioner
kroner. I flere andre europeiske land ville disse forholdene ha gitt
Volapük full eiendomsrett, eller i alle fall rett til å disponere
eiendommen videre.

At Selvaagbygg nå bruker argumentet om at de ønsker å pusse opp
eiendommene som argument for å kaste ut Volapük, står rett og slett ikke
til troende.

Oslo trenger de få sveitserstilvillaene vi har igjen, og Norge trenger
Volapük og den type initiativ og innsats de representerer. I stedet for
å legge hindringer i veien for slike flotte initiativ bør offentlige
myndigheter belønne innsatsen gjennom å gi dem de rammebetingelsene som
er nødvendige for at de skal kunne fortsette driften.

Dette gjelder forøvrig ikke bare Volapük, men også Grünerløkka Lufthavn
med 41 kulturavdelinger, studioer, trykkeri, atelier osv., som er truet
med utkastelse på samme tid. Samlet sett kan dette bli bidra til å legge
noe av det mest levende og samtidstypiske i landets og hovedstadens
kulturliv dødt for lang tid fremover. Uten arenaer av denne typen mister
underskogen fotfeste,

Operahus er riktig og viktig som arena for framføring av
kulturhistoriske viktige verk og for å videreføre en viktig del av det
etablerte og livskraftige kulturlivet. Et nytt og moderne Operahus vil
plassere Oslo og Norge solid på det kulturelle Europakartet for mange
tiår fremover, men dersom vi overser behovet for levelige
rammebetingelser for de miljøene der fremtidens kulturhistorie skapes,
nemlig i den kulturelle "underskogen", kan Norge allikevel risikere å
fremstå som en av Europas dårligste kulturforvaltere

Uten arenaer av denne typen mister underskogen rotfeste, visner og dør.

Vi oppfordrer med dette alle som er opptatt av at Norge fortsatt skal ha
et kulturliv i utvikling om å slå ring om Volapüks Kultursenter og
Grünerløkka Lufthavn, som to av landets viktigste sentre for kulturell
utvikling og formidling utenom de etablerte institusjonene.

Kjære Ellen, sett i forhold til kostnadene med det nye Operahuset er
det knapt for en fillesak å regne å redde disse to tiltakene (dessuten
ville det være en innmari god sak å markere seg på som nyslått
kulturminister).
--

Med vennlig hilsen

 

Dag Kjelsaas Hotvedt
The Bellona Foundation
P.O.Box 2141, N-0505 Oslo, Norway
Phone: (+47) 2323 4600, Fax: (+47) 2238 3862
http://www.bellona.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 10.04.2000