Førsteside | Program | Magasin | Antologi | Informasjon
 
 

 

EN INNLEDNING TIL ABSTRAKT SKRIFT 


Erik Grønvold
 
 

Hvis man ønsker å definere begrepet «abstrakt skrift», bør man først klargjøre dets opprinnelse. Den første som med sikkerhet brukte det som betegnelse var Paul Klee, da om et udatert stykke, utført en gang på 30-tallet med tittelen «Abstrakte Schrift». 
Klee ga fenomenet et navn, men fremveksten av abstrakt kalligrafi var bare en følge av en generell abstraheringen innen kunsten. Denne begynte på midten av det 19. århundre, da fotografiske gjengivelser tvang frem en revurdering av den rådende naturalismen. 
Den generelle retningen i kunsten begynte å bevege seg mot det abstrakte etter 1850, men nonfigurative trekk er å spore tidligere, f.eks. i El Grecos arbeider fra det 16. århundre. Det abstrakte innen kunsten er ikke noe som oppsto på et gitt tidspunkt. Det er et av kunstens redskaper, et som har vært i bruk i lang tid. Kunsten hadde utviklet seg fra abstrakte til realistiske gjengivelser. Nå søkte den mot det abstrakte igjen. 
Hulemalerier og rissninger, de eldste sporene av menneskelig kulturell aktivitet, er representasjoner av grunnleggende begreper i steinalderfolkets omgivelser. Noen er konkrete; bison, mann, sol. Andre kan vi ikke lenger gjette betydningen av. Det tidlige mennesket ville påvirke sitt miljø ved å gjengi elementer i omverdenen. For å oppnå dette, måtte det ha evnen til å abstrahere, til å forestille seg ting. 
Det var denne evnen til å bruke og gjenkjenne mønstre som begreper som ga opphav til piktografiske skriftspråk. Sumererne brukte en slik skrift i det 4. årtusen f.Kr. Deres tidligste leirtavler var skrevet med billedskrift, med piktogrammer. Disse beskrev konkrete objekter, tall og navn, men ikke uttalen av ord. Denne mangelen løste seg etter hvert selv, da piktogrammer som beskrev gjenstander gikk over til å representere den fonetiske lyden av gjenstandens navn. Samtidig ble de endret fra bilder til abstrakte, men klart normerte former. Fonetisk representasjon gjorde sumererne i stand til å forenkle sitt skriftspråk og utvikle det eldste kjente alfabet i moderne forstand, kileskriften. 
Fønikerne, semittene, grekerne og romerne innså verdien av denne nyvinningen, og tok i sin tur fonetiske alfabeter i bruk. Dette var språklig sett forholdsvis homogene kulturer, og man kunne forutsette at leseren kunne talespråket skriften var basert på. 
Overgangen til fonetiske alfabeter fant ikke sted uten strid. De bidro til å understreke skillet mellom arkaiske og fremveksende kulturer. Religiøse autoriteter styrte skriftutviklingen og brukte den som redskap for å markere avstand til «de vantro», kulturer som brukte konkurrerende skriftsystemer. Tre fonetiske alfabeter, latinsk, arabisk og kyrillisk, ble dominerende innen religiøst opptrukne grenser. 
Men én kultur valgte å holde fast ved en piktografisk basert skrift. Det kinesiske skriftspråket ble utviklet i et samfunn som på grunn av størrelse og politiske organisasjon måtte ta hensyn til et mangfold av forskjellige talespråk. Direkte fonetisk representasjon ville ikke fungere. Kinesisk beholdt derfor piktografiske elementer som grunnstamme, men utviklet sterke fonetiske trekk. 
Dermed ble den vanligste av de seks kategoriene kinesiske skrifttegn tegn som kombinerer et semantisk og et fonetisk element for å gjengi begreper, hsing sheng. Opprinnelsen til de to elementene er da piktografisk, men sammensetningen angir et tredje, uavhengig begrep. Tegnet blir like abstrahert som i et fonetisk alfabet. 
Men disse abstraherte formene har sin konkrete funksjon. Skriftspråket og matematikken lar oss detaljert og presist beskrive våre tolkninger av omverdenen, det være seg som dikt og romaner, vitenskapelige avhandlinger, aviser eller brosjyrer. Skriften har gitt oss det mest informasjonsintensive samfunnet verden har sett. 
Selv om skrift kan spores tilbake til abstraherte bilder, er ikke begrepet «abstrakt skrift» selvmotsigende, men beskrivende og naturlig ut ifra den rådende definisjon av abstrakt. Skrift konkretiserer oppfattede gjenstander og verdier i omgivelsene. Abstrakt skrift dekonstruerer begrepet skrift. 
Da nonfigurativ kunst ble normgivende i første halvdel av dette århundre, førte det til en lignende dekonstruksjon. Den krevde en nyformulert abstraksjonsevne hos iakttakeren. Naturalistisk kunst hadde gitt publikum gjenkjennelige fremstillinger av gjenstander, gjerne i idealiserte omgivelser. Nå fremstilte kunstnere verker hvis motiv var en abstrakt komponert idé, eller verker uten synlig motiv overhodet. De beviste at man kunne beskrive uformulerbare begreper gjennom kunsten. Verket kunne ha et navn, men navnet sa minimalt om verkets innhold og begrepsmessige betydning for iakttakeren. Det essensielle innholdet ble pre-fonetisk, noe som ikke kunne uttrykkes som ord, bare som bilde, men ikke som forestilt bilde av noen konkret gjenstand. 
Det er lett å oppfatte tanker som språk. Forestillingsevnen knytter det visuelle og verbale sammen til fantasi og lar en utvikle stadig mer komplekse formuleringer. Man oppfatter at man verbaliserer sine tanker, uttaler dem for seg selv, i det øyeblikk man tenker dem. Dermed opplever man at man tenker i ord. 
Men det gjør man ikke. Man opplever at man gjør det, fordi man er opplært til å verbalisere tanker, vant til å omsette dem i språk. Hvis man er oppmerksom på øyeblikket før man formulerer tanken, merker man at man tenker tanken før, ikke samtidig med at man verbaliserer den. Er man bevisst dette øyeblikket, kan man gripe den ikke-verbaliserte tanke. Samtidig opphever man da den spesifikke tolkningen som er resultat av verbaliseringen. Man slutter ikke å tenke eller fortolke, man bare frigjør tolkningen fra de rammer, de tankebetingelser, som ligger i språket. 
Denne alinjære, ikke-formulerende tolkningsevnen ga oss den abstrakte kunsten, og abstrakt skrift blir dermed en logisk utvikling av kalligrafien mot det nivå hvor den kan fremstille den ikke-verbaliserte tanke. Men hvor langt har denne prosessen kommet? 
I etterkrigstiden er det kanskje Max Ernst som sterkest har markert seg innen abstrakt skrift. Man finner også sterke piktografiske trekk hos en rekke andre kunstnere. Men selv om mange bruker forskjellige, mer eller mindre abstrakte kalligrafiske virkemidler i sine verker, har ingen av det 20. århundrets mest kjente kunstnere bevisst formulert abstrakt skrift som grunntema i sitt arbeid. Bruken av abstrakte skrifttegn ser i de fleste tilfellene ut til å ha oppstått spontant, ikke-reflektert, noen figurer på et lerret, tilfeldig rablete linjer på et ark. 
Samtidig har piktogrammer med varierende abstraksjonsnivå kommet i utstrakt bruk i sammenhenger hvor man trenger å formidle budskap på tvers av språkbarrierer. Veiskilt er et godt eksempel på et av flere sett internasjonalt normerte symboler. Deres symbolverden reflekteres også i bilen, hvor man møter tegn som illustrerer forskjellige funksjoner; trekant for varsellys, strålende lyskastere for frontlys, bølger for ventilasjon. 
Innen grafisk formgivning er bruken av unormerte, abstrakte symboler i rent dekorativt øyemed, f.eks. på bok- og plateomslag, et fenomen som har fått et visst omfang. En popmusiker har til og med ñ med et visst hell - prøvd å bruke et kalligrafisk tegn som signatur og kjennemerke for sine verker. 
Selv om det er uvanlig å finne den i ren form, har abstrakt skrift allerede vist seg å ha praktisk anvendelse. Professor Martin Andersch ved Hamburgs høyskole for formgivning begynte å bruke det han kaller «rytmiske tegn uten betydningsinnhold» i undervisningen for å fri sine kalligrafistudenter fra estetiske uvaner de hadde lagt seg til ved tidligere skolegang. 
Han ba elevene om å glemme alt de tidligere hadde lært om skrift, dyppe pennen i blekket og fylle arket med frie rytmer, skjematisk gjentakelse, hva de ville. De skulle ganske enkelt skrive former. Han merket seg at: 
«De (tegnene) formidler verken betydning eller lyd, men er like fullt bokstaver, i stand til å gi betrakteren tilgang til følelser og fornemmelser.» 
For professor Andersch og hans elever ble abstrakt skrift et nyttig element i undervisningen, men ikke en undervisning i seg selv. Målet hans var, og er vel fortsatt, bare å utdanne gode kalligrafer. 
Dette selv om abstrakt skrift allerede kan betegnes som selvstendig kunstform, altså en ny syntese av kjente elementer. Abstrakt skrift er ikke forsøk på å utarbeide piktografiske verdensspråk. Det finnes ingen tolkninger av tekstene. Utøverne forsøker ikke å overføre sine tanker, men inviterer leseren til å reflektere med utgangspunkt i tegnenes form, sammensetning og innbyrdes forhold. 
Den videre utvikling av abstrakt skrift vil avgjøre om den et rent motefenomen, en levedyktig kunstform, eller noe så sjeldent som en ny kunstart. Dersom den virkelig beskriver tankestrukturer som ikke kan formuleres verbalt, kan den til og med være nøkkelen til en radikalt ny type tenkning. 

Oslo, 22.10.98 
Erik Grønvold                                       Erik Grønvold's kunstneriske CV
 
 

 

 
 

Førsteside | Program | Magasin | Antologi | Informasjon

 Oppdatert 7.12.99